Obchodní podmínky

Všeobecné velkoobchodní podmínky obchodní společnosti EMSAN s.r.o.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu EMSAN umístěného na webovém rozhraní www.emsan.cz (dále jen „Webové rozhraní“), mezi:

 

EMSAN s.r.o.

obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 31501

identifikační číslo:                     26939185

DIČ:                                         CZ26939185

sídlem:                                     Pod Zámečkem 3638, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

tel. číslo:                                  +420722511111

e-mail:                                     info@emsan.cz

 

jako prodávající na straně jedné (dále jen „Prodávající“)

 

a

 

právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou uzavírající s Prodávajícím na základě těchto Obchodních podmínek smlouvy

jako kupující na straně druhé (dále jen „Kupující“).

 

Prodávající a Kupující jsou dále v této Smlouvě označování společně jako „Smluvní strany“ nebo toliko „Strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo toliko „Strana“.

 

 

I.

Registrace Kupujícího

 

 1. K uzavírání smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím dle těchto Obchodních podmínek dochází na základě objednávky Kupujícího učiněné prostřednictvím Webového rozhraní. K přístupu do Webového rozhraní je vyžadována předchozí registrace Kupujícího.

 

 1. Má-li Kupující zájem provést registraci do Webového rozhraní, je povinen vyplnit registrační formulář dostupný na internetové stránce www.emsan.cz a tento odeslat Prodávajícímu. Kupující je v rámci registračního formuláře povinen vyplnit veškeré informace označené jako povinné, a to pravdivě. Odesláním registračního formuláře Kupující souhlasí se zněním těchto Obchodních podmínek, které jsou výhradními obchodními podmínkami upravující v těchto Obchodních podmínkách uvedený právní vztah mezi Smluvními stranami.

 

 1. Registrace Kupujícího je umožněna pouze v případě, že Kupující je podnikatelem. Kupující je povinen na výzvu prodávajícího prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail prodávajícího.

 

 1. K registraci Kupujícího a otevření jeho přístupu do Webového rozhraní dochází na základě potvrzení registrace Kupujícího ze strany Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo registraci Kupujícího nepotvrdit, a to zejména z důvodu, že (i) Kupující neuvede pravdivě veškeré údaje požadované v rámci registračního formuláře, (ii) Kupující není podnikatelem, příp. tuto skutečnost Prodávajícímu nedoloží, (iii) s Kupujícím je vedeno exekuční nebo insolvenční řízení, anebo existují jiné pochybnosti o jeho schopnosti dostát svým závazkům atd.; v takovém případě není Kupujícímu zřízen přístup do Webového rozhraní.

 

 1. Prodávající je povinen uchovávat své přístupové údaje do Webového rozhraní v tajnosti a nezpřístupňovat je jakýmkoli třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu Kupujícího třetí osobou.

 

 1. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než šest měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti dle uzavřených smluv (vč. těchto Obchodních podmínek).

 

II.

Objednávka a uzavření smlouvy

 

 1. Na Webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na Webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh Prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby Kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky Prodávajícím.

 

 1. Kupující provádí objednávku prostřednictvím Webového rozhraní, a to zvolením konkrétního zboží, pravdivým vyplněním všech povinných údajů v rámci objednávkového formuláře, odsouhlasením těchto obchodních podmínek a odesláním objednávky. Odesláním objednávky je tato objednávka pro Kupujícího závazná.

 

 1. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může Prodávající odmítnout. Informace o přijetí objednávky Kupujícího se nepovažuje za potvrzení/přijetí objednávky Prodávajícím.

 

 1. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku Kupujícího dále zejména z důvodu (i) nedostatečných skladových zásob nezbytných pro splnění objednávky Kupujícího, (ii) chybně uvedených cen produktů ve Webovém rozhraní, (iii) existenci závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu (a to i historicky) atd.

 

 1. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). 

 

 1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo Kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany Prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude Kupujícím uhrazena celá kupní cena, ledaže do 5 pracovních dní Prodávající uzavření smlouvy odmítne a Kupujícímu zaslanou kupní cenu ve lhůtě 10 pracovních dní vrátí na účet, z nějž byla odeslána. Součástí uzavřené smlouvy jsou ustanovení těchto Obchodních podmínek, které jsou výhradními obchodními podmínkami použitými v rámci uzavřené smlouvy.

 

 1. Zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s Prodávajícím. V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny zboží.

 

 

III.

Dodací podmínky

 

 1. Doba dodání závisí na aktuální dostupnosti zboží. Dobu dodání lze zjistit dotazem u Prodávajícího.

 

 1. Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li uvedeno jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

 

 1. Na základě dohody Smluvních stran může Prodávající zajistit pro Kupujícího přepravu zboží. Jednotlivé možnosti způsobu dodání poskytne Prodávající Kupujícímu v souvislosti s předáním ceníku dopravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit Kupující, a to dle ceníku dopravy Prodávajícího poskytnutého Kupujícímu. Za dodání zboží Kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je místem dodání sklad Prodávajícího.

 

 1. V případě, že si kupující zajistí vlastní dopravu, bude zboží pro Kupujícího připraveno ve skladu Prodávajícího, není-li výslovně dohodnuto něco jiného.

 

 1. Kupující je povinen dodané zboží převzít a převzetí potvrdit v dodacím listě nebo v jiných přepravních nebo výdejních dokladech. Tuto povinnost má i v případě, že má výhrady k provedení dodávky zboží či zboží samotnému. Veškeré výhrady je povinen uvést v dodacím listu.

 

 1. Na Kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží převzetím zboží nebo okamžikem, kdy je Kupujícímu umožněno se zbožím nakládat (bez ohledu na to, zda kupující zboží převezme nebo ne).

 

 1. Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

 

 1. Neprodleně po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci ve stejné lhůtě zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením závady.

 

 1. Nepřevzetím zboží ze strany Kupujícího není dotčeno právo Prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.

 

IV.

Cena zboží a platební podmínky

 

 1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu zejména některým z níže uvedených způsobů:
  1. před dodáním zboží:
   • převodem na bankovní účet Prodávajícího na základě daňového dokladu v době splatnosti uvedené na daňovém dokladu,
  2. při převzetí zboží:
   • hotově (při osobním převzetí)
   • na dobírku (při využití přepravce)
  3. po dodání zboží
   • převodem na bankovní účet Prodávajícího na základě daňového dokladu v době splatnosti uvedené na faktuře.

 

 1. Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je daňový doklad zasílán e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.

 

 1. Konkrétní nastavení cen, jakož i platební podmínky konkrétního Kupujícího jsou Kupujícímu předány v rámci ceníku Prodávajícího.

 

 1. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být Kupujícímu účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

 

 1. V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny zboží je Prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků Kupujícího. V případě zálohové platby není Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží, neuhradí-li Kupující zálohovou platbu.

 

 1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Až do uhrazení celé kupní ceny si Prodávající vyhrazuje vlastnické právo ke zboží.

 

V.

Odstoupení od smlouvy

 

 1. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu, která již byla Kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 5 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí).

 

 1. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 10 pracovních dnů.

 

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání. Pokud je Prodávající v prodlení s dodáním pouze části zboží dle objednávky, je Kupující oprávněn odstoupit od smlouvy pouze ve vztahu k této části.

 

 1. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

 

 1. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

 

 1. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.

 

VI.

Práva z vad

 

 1. Kupující ztrácí práva z vad, neoznámí-li vadu včas dle čl. III. odst. 8 těchto Podmínek.

 

 1. V případě vady zboží má Kupující pouze právo na odstranění vady zboží, popřípadě – není-li odstranění vady možné nebo hospodárné – právo na výměnu zboží nebo jeho části.

 

 1. Má-li Kupující dle občanského zákoníku z důvodu vady zboží a prodlení Prodávajícího s jejím odstraněním dle předchozího odstavce právo od smlouvy odstoupit, může tak učinit pouze za předpokladu, dá-li Prodávajícímu dodatečnou lhůtu k odstranění vady zboží nikoli kratší než 30 dnů a tato lhůta uplyne. Týkají-li se vady pouze části dodaného zboží, je Kupující oprávněn při splnění podmínek stanovených občanským zákoníkem odstoupit od Smlouvy pouze částečně v rozsahu odpovídajícím množství vadného zboží. Kupující své případné nároky z vadného plnění není oprávněn započíst proti nárokům Prodávajícího na zaplacení kupní ceny.

 

 1. Kupující je povinen Prodávajícímu bezplatně poskytnout veškerou součinnost nutnou k řádnému odstranění vady.

 

 1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku pouze, je-li to sjednáno.

 

VII.

   Ochrana osobních údajů       

 

 1. Podmínky ochrany osobních údajů jsou dostupné zde: www.emsan.cz.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).

 

 1. Smluvní strany sjednávají, že místně příslušným soudem pro řešením sporů souvisejících s užitím Webového rozhraní nebo právních vztahů založený smlouvou je obecný soud Prodávajícího.

 

 1. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu; tím není dotčeno následující ustanovení.

 

 1. Podmínky užití Webového rozhraní se řídí Obchodními podmínkami ve znění platném a účinném ke dni odeslání žádosti o registraci ve Webovém rozhraní Prodávajícího ze strany Kupujícího. Jednotlivé smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami se řídí Obchodními podmínkami ve znění platném a účinném ke dni odeslání objednávky Kupujícího.

 

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15.2.2022.